thử thách 7 ngày sống số

thử thách
7 ngày sống số

Thử thách được khởi xướng bởi Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về xu hướng số hóa trong cuộc sống nói chung và kinh tế số nói riêng.

Xem thể lệ